Dr. Tymoteusz Zych je pravnik i profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta „Kardinal Stefan Wyszyński“ u Varšavi. Član je Uprave i direktor Centra za pravnu analizu Instituta za pravnu kulturu Ordo Iuris sa sjedištem u Varšavi. Dopredsjednik je Konfederacije nevladinih inicijativa u Poljskoj i neovisnih organizacija civilnog društva. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Varšavi, a potom magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Varšavi i Inter-University Individual Studies in Humanities of Artes Liberales Academy. Nakon toga, nastavio je studij na Sveučilištu u Varšavi i Sveučilištu „Jagiellonian“ u Krakovu.
Autor je brojnih stručnih izvješća, pravnih mišljenja i akademskih radova iz područja zaštite ljudskih prava, obiteljskog prava, ustavnog zakona i javnog međunarodnog prava. Njegova knjiga o pravnoj sigurnosti dobila je nagradu na natječaju „Monografije” Zaklade za poljsku znanost. Njegova mišljenja i stručna izvješća korištena su u zakonodavnom procesu, a prihvaćali su ih i poljskih i međunarodnih sudovi i tribunali, kao i međunarodna pravosudne institucije. Izradio je i zakonske akte na zahtjev tijela vlasti i organizacija civilnog društva. Zych je imenovan za stručnjaka u brojnim stručnim tijelima koja se bave javnim politikama. Bio je član savjetodavnih odbora u Ministarstvu pravosuđa za vrijeme četvorice ministara iz različitih političkih stranaka. Od 2015. godine član je Odbora za poštivanje obiteljskog života i autonomije obitelji Ministarstva pravosuđa. Zahvaljujući podršci više od 25 nevladinih udruga, nominiran je i u vijeće Instituta za nacionalnu slobodu koji se bavi javnim politikama vezanim za organizacije civilnog društva. Savjetnik je i u Ministarstvu poduzetništva i tehnologije. Pruža stručne savjete u području ljudskih prava, a nadgleda Odbor za praćenje Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Odbor Europskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE), Venecijansku komisiju i Državni odjel za SAD.